Lokal anpassning och koevolution i parasiter

Källa: http://www.indiana.edu/~curtweb/Research/local_adaptation.html

Här visar jag resultaten för tre experiment för att bestämma huruvida parasiter är anpassade för att infektera värdar från sympatriska (lokala) populationer, i förhållande till värdar från avlägsna populationer. Alla experiment använde Nya Zeelands snigel Potamopyrgus antipodarum som värd och en obeskrivet trematod (släktet Microphallus) som parasiten. Alla tre experimenten visar stark lokal anpassning av parasiten.

Lokal anpassning över södra alperna i Nya Zeeland. Figuren till vänster visar infektionsfrekvensen i ett ömsesidigt korsinfektionsexperiment. Sniglar från två sjöbefolkningar (L. Mapourika och L. Alexandrina) exponerades experimentellt för parasiter från samma två sjöar. Resultaten visar att 1) ​​sniglar från L. Mapourika är mer mottagliga för parasiter från L. Mapourika och 2) att sniglar från L. Alexandrina är mer mottagliga för parasiter från L. Alexandrina. Med andra ord är parasiterna anpassade för att infektera sniglar från deras lokala värdpopulation.

Dessa två sjöar ligger på motsatta sidor av södra alperna, över vilka migration av antingen värd eller parasit verkar osannolikt.

Obs: jämförelse av smittsamhet mellan de två parasitpopulationerna är möjlig men inte till hjälp i det här fallet, eftersom doserna kan ha skiljat sig. Således kan den uppenbarligen högre infektiviteten hos Mapourika-populationen ha varit resultatet av en högre dos av parasiter vid den behandlingen. Därför begränsade jag analysen att jämföra värdpopulationer inom parasitbehandlingar. (Från Livlig 1989).

De vertikala stängerna ger en SE av medelvärdet.

Lokal anpassning på västkusten på södra ön. Figuren till höger visar infektionsfrekvensen i ett trevägs ömsesidigt korsinfektionsexperiment. Sniglar från tre sjöbefolkningar (L. Mapourika, L. Wahapo och L. Paringa) exponerades experimentellt för parasiter från samma tre sjöar. Resultaten visar lokal anpassning för alla tre parasiter populationer.

Dessa tre sjöar ligger alla väster om södra Alperna i Nya Zeeland. Två av sjöarna ligger inom 7km av varandra (Mapourika och Wahapo), medan den andra sjön (Paringa) är cirka 100km i sydväst. Förflyttningen av parasiter mellan dessa sjöar (särskilt Wahapo och Mapourika) verkar troligt, och faktiskt genetiska data tyder på att parasiten inte är genetiskt differentierad för antagligen neutrala alleler (allozymer). Emellertid visar mönstret stark lokal anpassning av alla tre parasitpopulationerna. (Från Livlig 1989).

Mer lokal anpassning. Diagrammet till vänster visar lokal anpassning av parasiter från ytterligare två sjöar. Blandad parasitbehandling tyder på att hybrider mellan de två parasitkällorna är mindre infektiva än lokala parasiter. (Från Lively och Dybdahl 2000). (Se även Lively et al. 2004 för en metaanalys.)

Referenser citerad

Livlig, C.M. 1989. Anpassning av en parasitisk trematod till lokala populationer av sin snigel värd. Utveckling 43: 1663-1671. Lively, C.M. 1989. Adaptation by a parasitic trematode to local populations of its snail host. Evolution 43:1663-1671

Livlig, C.M. och M.F. Dybdahl. 2000. Parasit anpassning till lokalt vanliga värdgenotyper. Nature 405: 679-681. Lively, C.M. and M.F. Dybdahl. 2000. Parasite adaptation to locally common host genotypes. Nature 405:679-681

Livligt, C.M., M.F. Dybdahl, J. Jokela, E. Osnas, L.F. Delph. 2004. Värdkön och lokal anpassning av parasiter i en snigel-trematodsinteraktion. American Naturalist 164: S6-S18. Lively, C.M., M.F. Dybdahl, J. Jokela, E. Osnas, L.F. Delph. 2004. Host sex and local adaptation by parasites in a snail-trematode interaction. American Naturalist 164:S6-S18

Detta arbete stöds av bidrag från US National Science Foundation


C. M. Livlig, Institutionen för Biologi, Indiana Universitet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*